1 Comment

  • Thanh Tran Duc

    16 Tháng Sáu, 2020 - 8:30 chiều

    mình không dùng được lệnh smooth . mỗi lần nhấn vào là nó hiện ra dòng chữ : This brush will be selected as the sculping smooth brush . Press the SHIFT KEY and then Click to use it . Chọn OK HOẶC SKIP THIS NOTE UNTIL NEXT RESTART.
    Giúp mình với ! Please!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.