Artform – Tổng Hợp Lệnh Tắt – P3


[email-subscribers-form id=”1″]

● Hướng dẫn các lệnh tắt trong Artform.

► Hướng dẫn Jdpaint: https://www.youtube.com/watch?v=ADQAKZcby-0&list=PLWtASD2TBlja1dw-jHomFk1FJe3Sxu2vx
► Lập trình Jdpaint: https://www.youtube.com/watch?v=b9Rl2DZBRcU&list=PLWtASD2TBljb5PZqJsuhrsHMkLTNRO9YP
► Hướng dẫn Artform: https://www.youtube.com/watch?v=pAO95H0PvbQ&list=PLWtASD2TBljbrsbCBJJ1vcwFlGVReumd_
► Lập trình Artform: https://www.youtube.com/watch?v=JifRNl6J94Y&list=PLWtASD2TBljY2enLgr7n95dVKKRRwjh8q
► Lỗi Jdpaint và Artform: https://www.youtube.com/watch?v=CasU-2OxHgY&list=PLWtASD2TBlja1JNEXkH6OFRfZo8sL9pic

source

5 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.