ជីវវិទ្យាទី12 : ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន endocrine gland system – មេរៀនថ្នាក់ទី12 (Khmer biology grade 12)


[email-subscribers-form id=”1″]

– សូមស្វាគមន៍ មកឆាណែល ជីវវិទ្យា – Rean Khmer Biology! វីដេអូនេះសិក្សាអំពីមេរៀនជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី12 :
ជំពូកទី 3: តម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ
មេរៀនទី 3 : ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន

បើប្អូនៗចង់មើលចំណុចណា អាចចុចលើនាទីនៃចំណងជើងនីមួយៗ
0:00:00 មេរៀនទី ៣ : ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន
0:04:11 ១. ក្រពេញ និងអរម៉ូន
0:04:22 ១.១ ក្រពេញ
0:11:25 ១.២ អរម៉ូន
0:17:29 ១.៣ ចលនការនៃអំពើរបស់អរម៉ូន
0:20:08 ក. អរម៉ូនប៉ិបទីត
0:24:31 ខ. អរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីត
0:29:56 ២. ការត្រួតពិនិត្យនៃប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន
ការត្រួតពិនិត្យត្រឡប់អវិជ្ជមាន ឬ តំណបត្រឡប់អវិជ្ជមាន
0:39:38 ៣. ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីនមនុស្ស
0:44:30 ៣.១. អ៊ីប៉ូតាឡាមុស
ផលិតអរម៉ូនអង់ទីឌីអ៊ុយរេទិច (ADH) និងអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីន
0:46:14 ៣.២ ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស
0:46:40 ក. អ៊ីប៉ូភីសក្រោយ
បញ្ចេញអរម៉ូនអង់ទីឌីអ៊ុយរេទិច (ADH) និងអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីន
0:50:28 ខ. អ៊ីប៉ូភីសមុខ
អរម៉ូនលូតលាស់ ឬសូម៉ាតូត្រូពីន (GH)
អរម៉ូនប្រូឡាក់ទីន (PRL)
អរម៉ូនមេឡាណូស៊ីត ស្ទីមុយឡង់ (MSH)
អរម៉ូនទីរ៉េអូស្ទីមុយលីន (TSH)
អរម៉ូនអាដ្រេណូករទីកូត្រូប (ACTH)
អរម៉ូនកូណាដូស្ទីមុយលីន (FSH និង LH)
0:58:51 ៣.៣ ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
អរម៉ូនទីរ៉ុកស៊ីន
អរម៉ូនកាល់ស៊ីតូនីន
1:05:34 ៣.៤ ក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត
អរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត
1:10:13 ៣.៥. ក្រពេញលើតម្រងនោម
1:10:36 ក. ក្រពេញខួរលើតម្រងនោម
អរម៉ូនអេពីណេព្រីន ឬអរម៉ូនអាដ្រេណាលីន
អរម៉ូនណូអេពីណេព្រីន
1:12:50 ខ. ក្រពេញករតិចលើតម្រងនោម
អរម៉ូនករទីសូល
អរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ូន
1:18:53 ៣.៦. លំពែង
1:20:37 ក. អរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន
1:23:29 ខ. អរម៉ូនគ្លុយកាកុង
1:24:57 គ. ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
1:27:23 ៣.៧. ក្រពេញភេទ
ក. អូវែ
អរម៉ូនអឺស្រ្តូសែន
អរម៉ូនប្រូសេស្តេរ៉ូន
1:31:34 ខ. ពងស្វាស
អរម៉ូនអង់ដ្រូសែន (អរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូន)
1:34:16 ៣.៨. ក្រពេញទីមុស
អរម៉ូនទីម៉ូស៊ីន
1:34:58 ៣.៩. ក្រពះ និងពោះវៀនតូច
ក្រពះ បញ្ចេញអរម៉ូនកាស្រ្ទីន
ពោះវៀនតូចផលិតអរម៉ូនសេក្រេទីន

Link Download ឯកសារ
https://reanbiology.blogspot.com/2020/06/Grade12C3U3.html

មើលមេរៀនថ្នាក់ទី១២ ទាំងអស់

សូមជួយ Subscribe Like , comments , និង Share ដើម្បីទទួលមានវីដេអូថ្មីៗដូចជា ការបង្រៀន មេរៀនជីវវិទ្យា លំហាត់ ជីវវិទ្យា(លំហាត់ ADN , លំហាត់ ARNm , លំហាត់ប្រូតេអ៊ីន, លំហាត់អាស៊ីតអាមីនេ , លំហាត់មីតូស , លំហាត់មេយ៉ូស , លំហាត់ក្រូម៉ូសូម , លំហាត់វដ្ដរដូវ លំហាត់ក្រុមឈាម ជាដើម) , រូបមន្ត ( ជីវះវិទ្យាថ្នាក់ទី12 ថ្នាក់ទី11 ) , វិធីសាស្រ្តក្នុងការរៀនជីវៈវិទ្យាថ្នាក់ទី12 បានពិន្ទុល្អ, ជំនួយស្មារតីក្នុង រៀនជីវវិទ្យា។ អាចហាត់ធ្វើ លំហាត់ជីវវិទ្យា ដោយខ្លួនឯង, អាច Download មេរៀន និង លំហាត់ជីវះវិទ្យា ជា PDF ផ្សេងទុកមើល និងអនុវត្តន៍ , អាចចូលមើល link video បង្រៀនមេរៀន និង លំហាត់ជីវះវិទ្យា12 តាមរយៈឯកសារដែលបាន Download។ សូមអាធ្យាស្រ័យចំពោះការសរសេរពាក្យជីវវិទ្យាខុសច្រើន គឺខ្ញុំសរសេរតាមអ្នក Search ក្នុង YouTube ដើម្បីឆាប់ឃើញពេលស្វែងរក។ ពាក្យត្រឹមត្រូវគឺ ជីវវិទ្យា។

– Welcome to learn courses biology online classes in Khmer. This courses study about Chapter 3 Unit 3 endocrine system glands and hormones. This video is important for student who need online training after their education school. This video can help you to improve biology Knowledge, especially Khmer students who are studying grade 12.

===================
Thank you for watching!
For more about ជីវវិទ្យា – Rean Khmer Biology go to :
Khmer Biology : https://www.youtube.com/c/KhmerBiologyOfficial?sub_confirmation=1
My Main Channel : https://www.youtube.com/c/doeunyim168?sub_confirmation=1
My Kids Channel : https://www.youtube.com/c/SuperChickenGroup?sub_confirmation=1

#ជីវវិទ្យា #KhmerBiology
===================

source

Comments

  • Rith Hengmeng
    Trả lời

    លោកគ្រូជួយបង្រៀនថ្នាក់ទី១១ផង មេរៀនក្រម៉ូសូម

Leave a Reply

%d bloggers like this: